Trädpolicy

Styrelsen för Brf 61 Annerstedt har ansvaret för att det yttre underhållet sköts. Det betyder att styrelsen, eller av styrelsen anförtrodd personal, beslutar om huruvida områdets träd måste fällas för att dessa inte ska orsaka skada på byggnation eller dylikt.

Däremot om träd ska fällas av estetisk anledning, eller för att inte träd ska orsaka olägenhet för de närmast boende, kan och bör styrelsen samråda med de närmast boende. Om oenighet råder bland de boende har styrelsen utslagsröst.

Styrelsen har inget egenintresse av att träd ska fällas på området, men som
nämnts ovan har styrelsen ansvaret för att så sker, om styrelsen, eller av
styrelsen anförtrodd personal, bedömer att träden utgör en risk för byggnader
eller dylikt.