Styrelsen för Brf Annerstedt har ansvaret för att det yttre underhållet sköts. Det betyder att styrelsen eller av styrelsen anlitad personal, beslutar om ett träd måste fällas för att det inte ska orsaka skada på byggnaderna.

Om träd bör fällas av estetiska skäl eller för att träd inte ska orsaka olägenhet för de närmast boende, kan och bör styrelsen samråda med de närmast boende. Om oenighet råder mellan de närmast boende, beslutar styrelsen.

Styrelsen har inget egenintresse av att träd ska fällas på området, men som
nämnts ovan har styrelsen ansvaret för att så sker, om styrelsen, eller av
styrelsen anlitad personal, bedömer att träden utgör en risk.